Pobierz
Amertalk


Regulamin Programu Poleceń

§ 1 Postanowienia ogólne

   1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez firmę Academy of New York Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 w Warszawie.
   2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   3. Promocja trwa od 15 listopada 2022 do odwołania.
   4. Przez cały czas trwania Promocji regulamin będzie dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora (any.edu.pl/regulamin-pp).
   5. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która nie zgłosiła się do Akademii w ciągu ostatnich 90 dni.
   6. Uczestnikiem Programu nie może być pracownik, współpracownik Academy of New York, świadczący na rzecz Academy of New York pracę/usługi z zakresu sprzedaży produktów, a także członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, małżonkowie rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
   7. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

§ 2 Definicje

   1.Organizator – Academy of New York Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, zwany dalej ANY
   2.Uczestnikami Programu („Uczestnicy”) są osoby polecające kurs angielskiego w Academy of New York Sp. z o.o. („Polecający”) oraz osoby, które rozpoczęły naukę w Academy of New York Sp. z o. o. („Polecony”)

§ 3 Polecenie

   1. Polecenie to wysłanie przez Polecającego linku do formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora any.edu.pl/pp – do Poleconego, który umożliwia mu zapisanie się na kurs angielskiego prowadzony przez Organizatora.
   2. Polecający zgłasza swoje uczestnictwo w Programie poprzez:
a) wysłanie zgłoszenia do Programu Poleceń ANY telefonicznie lub SMS-owo,
b) wysłanie do osoby zainteresowanej kursem ANY wiadomości z linkiem do strony z formularzem any.edu.pl/pp,
c) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu oraz wyrażenie chęci uczestnictwa w Programie.
   3. Polecony staje się uczestnikiem Programu z chwilą:
a) przesłania formularza on-line do ANY z podaniem swojego adresu e-mail i nr telefonu oraz informacji o Polecającym,
b) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu oraz wyrażenie chęci uczestnictwa w Programie.

§ 4 Nagroda

   1. Nagroda dla Polecającego to 500 zł (pięćset złotych) przyznawane w formie przelewu po spełnieniu się warunków wskazanych poniżej.
   2. Bezwzględnym warunkiem do nabycia prawa do Nagrody jest przestrzeganie postanowień Regulaminu.
   3. Polecający nabywa prawo do Nagrody po spełnieniu następujących warunków: Polecony zapisze się i uiści opłatę za kurs tzn. podpisze umowę oraz rozpocznie kurs i będzie kontynuował naukę przez minimum 1 miesiąc od dnia Polecenia oraz zgłosi przez kogo został polecony,.
   4. Polecający dokona we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność zadeklarowania i odprowadzenia należnych podatków od uzyskanej Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   5. Nagrody zostaną przekazane w formie przelewu elektronicznego na wskazany przez Polecającego numer konta bankowego.
   6. Prawo do Nagrody nie przysługuje, jeżeli Polecony uczy się już w ANY lub zgłosił się do ANY w ciągu ostatnich 90 dni od dnia Polecenia.
   7. Polecający może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę za jednego Poleconego. Liczba Poleconych jest nieograniczona.

5. Reklamacje

   1. Uczestnik, który uważa że jego prawa związane z uczestnictwem w Promocji zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Organizatora reklamację.
   2. Reklamację należy zgłaszać na piśmie na adres: Academy of New York Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa z dopiskiem „Promocja Poleć nas – reklamacja”.
   3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 dni roboczych od dnia doręczenia do Organizatora pisemnej reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

   1. Dane Osób polecanych będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Promocji będzie szkoła językowa pod firmą Academy of New York Sp. z o.o. w Warszawie.
   3. Szkoła językowa pod firmą Academy of New York Sp. z o.o. w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczynleżących po stronie Uczestnika Promocji.
   4. Organizator zastrzega możliwość zakończenia Promocji przed terminem. Czas promocji może ulec przedłużeniu.
   5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
   6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.