Pobierz
Amertalk


Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej https://academyofnewyork.com/ jest Academy of New York Sp. z o. o. z siedzibą w: 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000338943, NIP 525-246-70-71, zwana dalej Akademią.
 2. Akademia prowadzi sprzedaż kursów języka angielskiego, zwanych dalej Kursami za pośrednictwem sieci Internet, pełnoletnim osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej Klientami.

 

§2 Regulamin

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Akademii, zasady sprzedaży Kursów, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Akademii. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Kursów. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa.
 2. Akademia posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania kursów na stronie https://academyofnewyork.com/. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

 

§3 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:

 1. Akademia – Academy of New York Sp. z o. o. z siedzibą w: 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000338943, NIP 525-246-70-71.
 2. Planowana Data Zakończenia Kursu – Data zakończenia zajęć określana w Umowie.
 3. Harmonogram Kursu – daty i godziny realizacji poszczególnych Lekcji grupowych.
 4. Link dostępu – adres internetowy umożliwiający Klientowi zainstalowanie aplikacji Amertalk, umożliwiającej transmisję audio-video oraz zalogowanie się do grupy, w ramach której prowadzone będą Lekcje.
 5. Kurs – wszystkie Lekcje, w których zgodnie z Umową ma prawo brać udział Klient.
 6. Lekcja – połączenie audio-wizualne realizowane za pośrednictwem Internetu z lektorem i innymi Klientami, przy czym łączna liczba uczestników w grupie nie może przekroczyć liczby podanej w Umowie, a czas trwania Lekcji grupowej jest określany w Umowie.
 7. Klient – osoba, która zaakceptowała Regulamin i zawarła Umowę.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 9. Umowa – umowa o świadczenie usług przez Academy of New York Sp. z o.o. zawierana zgodnie z §5 ust. 2.

 

§4 Wymagania techniczne

 1. Akademia świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Kursów.
 2. Klient, w celu korzystania z Kursu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Akademia. Urządzenie to, musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

 

§5 Zawarcie Umowy, prawo odstąpienia od Umowy

 1. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 2. Zawarcie Umowy następuje przez wypełnienie Zamówienia dostępnego na stronie www.academyofnewyork.com i akceptację Regulaminu lub zdalnie za pośrednictwem aplikacji Zoho Sign lub mailowo poprzez przesłanie zwrotne deklaracji o akceptacji warunków odbywania Lekcji i akceptacji Regulaminu.
 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, każdorazowo określany w Umowie.
 4. Datę pierwszej Lekcji oraz Harmonogram Kursu określa Akademia w porozumieniu z Klientem. Data pierwszej Lekcji i Harmonogram Kursu mają charakter orientacyjny w tym znaczeniu, że z przyczyn technicznych lub z uwagi na brak wystarczającej liczby Klientów dla danego Kursu data pierwszej Lekcji może ulec zmianie. O szczegółowym Harmonogramie Kursu i dacie pierwszej Lekcji Klient zostanie poinformowany przez Akademię.
 1. Poziom zaawansowania Klienta jest określany na podstawie przeprowadzanego przez Akademię testu poziomującego.
 2. W przypadku lekcji grupowych, w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba 3 Klientów w danej grupie lub gdy w trakcie trwania kursu liczba Klientów zmniejszy się poniżej 3 osób, Akademia może zaproponować Klientowi realizowanie lekcji grupowych w innej grupie (w tym przy innym Harmonogramie Kursu) na tym samym poziomie zaawansowania.
 3. Klientowi będącemu konsumentem w rozumienia art. 22(1) Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. Jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Klient uiścił opłatę z kurs, zostanie ona zwrócona przez Akademię. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy dostępny jest pod adresem www.academyofnewyork.com/oswiadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać wysłane na adres Akademii wskazany w §1 pkt.1 listem poleconym lub mailowo na adres: umowy@any.edu.pl

Dla skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia wystarczy samo wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem wskazanego wyżej terminu.

 1. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem odstąpił od Umowy po rozpoczęciu Kursu, obowiązuje okres wypowiedzenia określony w Umowie.

 

§6 Oświadczenia oraz organizacja Kursu

 1. Akademia oświadcza, że dysponuje wszelkimi środkami i zasobami koniecznymi do prawidłowego przeprowadzenia Kursu.
 2. Klient potwierdza, że spełnia wymagania techniczno–sprzętowe, o których mowa w §4 Regulaminu oraz zobowiązuje się dokonać instalacji aplikacji Amertalk, o której mowa w definicji Link dostępu, przy czym w związku z tą instalacją oraz korzystaniem z przedmiotowej aplikacji w ramach Kursu Klient nie będzie zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek opłat, w tym opłat licencyjnych.
 3. Minimum dwadzieścia cztery godziny przed pierwszą lekcją Akademia zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Link dostępu.
 4. Liczba dostępnych w ramach Kursu Lekcji ma charakter gwarantowany co oznacza, że w przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie Akademii, którakolwiek z Lekcji nie odbędzie się w terminie wynikającym z Harmonogramu Kursu lub gdy termin Lekcji zgodnie z Harmonogramem Kursu przypadł w dniu ustawowo wolnym od pracy innym niż niedziela, Kurs będzie kontynuowany zgodnie z Harmonogramem Kursu tak długo, by zrealizowane zostały wszystkie Lekcje objęte Kursem. 
 5. W przypadku, gdy Klient nie może uczestniczyć w Lekcji grupowej z powodów niezależnych od Akademii lub z powodów leżących po stronie Klienta, Lekcje grupowe,
  w których Klient nie mógł uczestniczyć nie są ponownie realizowane.

 

§7 Opłaty za kurs

 1. Wysokość opłaty za kurs określa Umowa. Ceny określone w Umowie są cenami brutto
  (z uwzględnieniem obowiązujących podatków).
 2. Opłata może być wniesiona jednorazowo (w całości z góry) lub cyklicznie z góry w ratach na warunkach określonych w Umowie.
 3. W przypadku płatności cyklicznych w ratach, Klient zobowiązuje się do zapłaty rat zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Bank, który kredytuje płatność za kurs.
 4. Akademia dopuszcza następujące formy płatności za kurs:
 1. Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą, płatności odroczone lub płatności ratalne, w tym za pośrednictwem serwisu PayU.pl, bądź w inny sposób określony przez Akademię – możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Umowie oraz na stronie internetowej www.academyofnewyork.com.
 2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 1. W przypadku braku zapłaty za kurs, Akademia ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenia dokonuje się w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77(3) Kodeksu cywilnego. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z brakiem możliwości dostępu do Kursu.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą lub kredytową, Akademia dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do takiej karty Klienta. W przypadku innej formy płatności, zwrot środków nastąpi taką samą metodą płatności, która została wybrana podczas dokonywania transakcji. Jeśli to nie będzie możliwe, Akademia zwróci środki na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

§8 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązuje się do dokonania opłaty z kurs zgodnie z Umową i Regulaminem.
 2. Klient ma prawo dostępu do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez Akademię. Klient może korzystać z materiałów dydaktycznych wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 3. Klientowi zabrania się:
 1. odnoszenia się w sposób wulgarny lub naruszający godność innych Klientów i lektora
 2. wprowadzania do systemu informatycznego udostępnionego Klientowi treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, w szczególności treści wulgarnych, pornograficznych lub naruszających prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej.

 

§9 Prawa i obowiązki Akademii

 1. Akademia zobowiązuje się spełniać obowiązki wynikające z Umowy z należytą starannością.
 2. Akademia zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi podstawowych materiałów dydaktycznych dostosowanych do Poziomu Zaawansowania.
 3. Akademia zobowiązuje się zapewnić Klientowi pomoc techniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Kursu – przed pierwszą Lekcją i w trakcie trwania Kursu.

§10 Wypowiedzenie Umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy zgodnie z warunkami określonymi w Umowie dotyczącej Kursu.
 2. Akademia ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy Klient swym zachowaniem podczas Lekcji uniemożliwia jej prowadzenie lub narusza dobra osobiste lektora lub innych uczestników Kursu albo gdy narusza zakazy określone w §8 ust. 3.
 3. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy bez podawania przyczyny. Okres wypowiedzenia określany jest w Umowie i liczony od momentu doręczenia Akademii informacji o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie można złożyć w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: umowy@any.edu.pl.

 

§11 Reklamacje

 1. Akademia udostępnia adres poczty elektronicznej support@any.edu.pl, służący do przesyłania zapytań i reklamacji. 
 2. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Kursu Akademii przysługuje 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta, będącego konsumentem.
 3. Reklamacja powinna w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 4. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Akademii nie będą rozpatrywane.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za wynik egzaminów językowych, do których po Kursie przystępuje Klient.
 2. Akademia nie odpowiada za działanie urządzenia, którym posługuje się Klient jak również za brak dostępu lub zakłócenia w dostępie do Internetu po stronie Klienta.
 3. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia o charakterze siły wyższej oraz za zdarzenia pozostające poza kontrolą Akademii.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
 5. Akademia informuje o możliwości poddania sporu powstałego na tle stosowania niniejszego Regulaminu do rozwiązania z wykorzystaniem platformy ODR.
 6. Klient będący konsumentem może ponadto zwrócić się do powiatowego [miejskiego] rzecznika konsumentów.
 7. Spory na tle Regulaminu lub Umowy rozstrzygane mogą być również w przypadku:
  a) Klienta będącego konsumentem – przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  b) Klienta niebędącego konsumentem – przez sąd właściwy dla siedziby Akademii.